Geschiedenis speler: A. Jagersma    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
2T. Vlasma2W
3M. Pera0Z
4F. Jansma0Z
5H. Posthumus2W
7W. Hoekstra0W
8T. Roffel1Z
11J. Riesenkamp1W
20S. Boonstra0Z
22T. Vlasma2Z
23H. de Graaf2W
24C. Bergsma2Z
25F. Jansma2W
26H. Posthumus0Z
28J. IJtsma1W
29W. v/d Velde0Z
30H. Lijzenga0W
31T. Vlasma2Z

Geschiedenis speler: A.J. de Jong    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
3R. v/d Wal0Z
4J. van Dijk2W
9G. de Wit1Z
11G. Terpstra0W
15M. van Dijk2Z
17H. Veenstra1Z
19W. v/d Velde0W
22G. Wagenaar2W
24S. Doller0Z
25F. Heidsma1W
26J. Riesenkamp0Z
27H. Posthumus2W
29T. Roffel2W
31D. Idsenga1Z
32S. Doller0W
32G. Wagenaar1Z
33H. Lijzenga2Z

Geschiedenis speler: C. Bergsma    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
1T. Vlasma2Z
2H. de Graaf2W
3J. Riesenkamp1Z
4J. IJtsma0W
5S. Boonstra0Z
6H. Lijzenga0W
7T. Roffel1Z
9F. Jansma0W
10T. Vlasma2W
12G. Wagenaar0Z
14W. Hoekstra0Z
15D. Idsenga1W
16F. Heidsma0Z
17R. Smedinga2W
18H. Posthumus1Z
19H. de Graaf0Z
20R. Tjeerdsma2W
21J. Riesenkamp0W
22M. Pera0Z
23T. Vlasma2Z
24A. Jagersma0W
26D. Idsenga1Z
27S. Boonstra0W
30H. Posthumus2W
31T. Roffel1W
32H. Lijzenga0Z
33R. Tjeerdsma2Z

Geschiedenis speler: D. Idsenga    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
8H. Posthumus2Z
9G. Wagenaar1W
11H. Lijzenga1W
12T. Vlasma0W
15C. Bergsma1Z
16T. Roffel1Z
17H. de Graaf1Z
18S. Boonstra0W
20H. Posthumus2W
22J. Riesenkamp1Z
23J. IJtsma0W
24F. Jansma1Z
25T. Vlasma2Z
26C. Bergsma1W
27G. Terpstra0Z
30R. Tjeerdsma2W
31A.J. de Jong1W
32J. Riesenkamp1W
33F. Heidsma0W

Geschiedenis speler: D. van Dijk    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
4W. v/d Velde2Z
5G. Terpstra2W
6H. Veenstra0Z
14M. van Dijk2Z
18H. Dijkstra0W
22R. v/d Wal0W

Geschiedenis speler: F. Heidsma    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
1P. IJtsma2W
3H. Veenstra0W
6G. Terpstra1Z
7M. van Dijk0W
8R. Smedinga2Z
9H. Dijkstra0W
11J. van Dijk0Z
14H. de Graaf2Z
15W. v/d Velde0Z
16C. Bergsma2W
17J. Riesenkamp2Z
18W. Hoekstra2W
20H. Veenstra0Z
24J. IJtsma0W
25A.J. de Jong1Z
27G. Wagenaar1W
31M. Pera0W
32T. Vlasma1W
33D. Idsenga2Z

Geschiedenis speler: F. Jansma    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
3H. Posthumus1Z
4A. Jagersma2W
6J. Riesenkamp2Z
7S. Boonstra1W
8J. IJtsma0W
9C. Bergsma2Z
11G. de Wit0W
12W. Hoekstra1Z
14J. van Dijk0W
15T. Vlasma2Z
16G. Terpstra1Z
17H. Lijzenga1Z
18H. de Graaf1W
19H. Posthumus1W
20G. Wagenaar1Z
22T. Roffel1W
24D. Idsenga1W
25A. Jagersma0Z
27S. Doller0Z
30S. Boonstra0Z

Geschiedenis speler: G. Terpstra    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
1J. van Dijk2Z
2H. Dijkstra0Z
3G. Wagenaar2W
4G. de Wit0W
5D. van Dijk0Z
6F. Heidsma1W
9W. v/d Velde2W
11A.J. de Jong2Z
12R. v/d Wal1Z
13H. Lijzenga2W
14H. Veenstra0Z
16F. Jansma1W
18S. Doller1W
19J. Riesenkamp2W
20H. Dijkstra0W
22J. IJtsma2Z
24M. Pera2Z
25W. v/d Velde1Z
26R. v/d Wal2W
27D. Idsenga2W
28H. Veenstra0W
29S. Boonstra0Z
30J. IJtsma2W
31J. van Dijk0W
32S. Doller0Z
33G. de Wit0Z

Geschiedenis speler: G. Wagenaar    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
2H. Veenstra0Z
3G. Terpstra0Z
9D. Idsenga1Z
12C. Bergsma2W
16H. Posthumus2W
17J. van Dijk0W
18H. Lijzenga2Z
20F. Jansma1W
22A.J. de Jong0Z
23S. Doller0W
24J. Riesenkamp1W
25T. Roffel2Z
27F. Heidsma1Z
28H. Dijkstra1W
30W. v/d Velde1W
31J. IJtsma2Z
32A.J. de Jong1W

Geschiedenis speler: G. de Wit    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
2R. Smedinga2W
3J. van Dijk1Z
4G. Terpstra2Z
7H. Veenstra0W
9A.J. de Jong1W
11F. Jansma2Z
12H. Dijkstra2W
17R. v/d Wal0W
18W. v/d Velde1Z
20S. Doller2Z
22H. Veenstra0Z
24S. Boonstra2W
28J. van Dijk2W
29H. Dijkstra0Z
30R. v/d Wal0Z
32J. IJtsma2W
33G. Terpstra2W

Geschiedenis speler: H. Dijkstra    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
2G. Terpstra2W
6S. Doller1W
8H. Veenstra2Z
9F. Heidsma2Z
11R. v/d Wal2W
12G. de Wit0Z
16M. Pera2W
17M. van Dijk1W
18D. van Dijk2Z
20G. Terpstra2Z
22W. v/d Velde2W
24J. van Dijk2W
25H. Veenstra2W
26S. Doller2Z
27R. v/d Wal0Z
28G. Wagenaar1Z
29G. de Wit2W

Geschiedenis speler: H. Lijzenga    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
1H. de Graaf2Z
2J. Riesenkamp0W
5T. Vlasma2W
6C. Bergsma2Z
11D. Idsenga1Z
13G. Terpstra0Z
14W. v/d Velde0W
16T. Vlasma2Z
17F. Jansma1W
18G. Wagenaar0W
26H. de Graaf2W
29R. v/d Wal0Z
30A. Jagersma2Z
31J. Riesenkamp1Z
32C. Bergsma2W
33A.J. de Jong0W

Geschiedenis speler: H. Posthumus    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
3F. Jansma1W
4T. Roffel0Z
5A. Jagersma0Z
6M. Pera0W
7T. Vlasma2Z
8D. Idsenga0W
10J. Riesenkamp0Z
11P. IJtsma2W
15H. de Graaf2W
16G. Wagenaar0Z
17T. Vlasma2Z
18C. Bergsma1W
19F. Jansma1Z
20D. Idsenga0Z
21H. de Graaf1Z
23T. Roffel1W
24R. Tjeerdsma2W
25J. Riesenkamp2W
26A. Jagersma2W
27A.J. de Jong0Z
29T. Vlasma2W
30C. Bergsma0Z

Geschiedenis speler: H. Veenstra    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
1W. v/d Velde2W
2G. Wagenaar2W
3F. Heidsma2Z
4S. Doller1Z
6D. van Dijk2W
7G. de Wit2Z
8H. Dijkstra0W
9R. v/d Wal0Z
11M. Pera2Z
12M. van Dijk0W
14G. Terpstra2W
15J. van Dijk2Z
16W. v/d Velde1Z
17A.J. de Jong1W
18J. IJtsma1Z
20F. Heidsma2W
22G. de Wit2W
24R. v/d Wal2W
25H. Dijkstra0Z
28G. Terpstra2Z
29M. Pera2W
31S. Doller2W
32J. van Dijk0W
33W. v/d Velde2W

Geschiedenis speler: H. de Graaf    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
1H. Lijzenga0W
2C. Bergsma0Z
4T. Vlasma2Z
5J. Riesenkamp2W
6T. Roffel1W
12M. Pera0Z
13T. Vlasma1W
14F. Heidsma0W
15H. Posthumus0Z
16R. Smedinga2Z
17D. Idsenga1W
18F. Jansma1Z
19C. Bergsma2W
20J. Riesenkamp0Z
21H. Posthumus1W
22R. Tjeerdsma2Z
23A. Jagersma0Z
24T. Vlasma2Z
26H. Lijzenga0Z
27T. Roffel0Z

Geschiedenis speler: J. IJtsma    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
3S. Boonstra1W
4C. Bergsma2Z
6J. van Dijk0W
7J. Riesenkamp2Z
8F. Jansma2Z
9T. Roffel1W
18H. Veenstra1W
19R. v/d Wal0Z
20T. Vlasma2W
22G. Terpstra0W
23D. Idsenga2Z
24F. Heidsma2Z
25M. Pera0W
27W. v/d Velde0Z
28A. Jagersma1Z
29J. Riesenkamp2W
30G. Terpstra0Z
31G. Wagenaar0W
32G. de Wit0Z
33T. Vlasma2Z

Geschiedenis speler: J. Riesenkamp    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
2H. Lijzenga2Z
3C. Bergsma1W
4S. Boonstra1Z
5H. de Graaf0Z
6F. Jansma0W
7J. IJtsma0W
8T. Vlasma2Z
9W. Hoekstra0W
10H. Posthumus2W
11A. Jagersma1Z
17F. Heidsma0W
18T. Roffel1W
19G. Terpstra0Z
20H. de Graaf2W
21C. Bergsma2Z
22D. Idsenga1W
23M. Pera0Z
24G. Wagenaar1Z
25H. Posthumus0Z
26A.J. de Jong2W
27T. Vlasma2W
28R. Tjeerdsma2Z
29J. IJtsma0Z
30T. Roffel2Z
31H. Lijzenga1W
32D. Idsenga1Z
33S. Boonstra0W

Geschiedenis speler: J. van Dijk    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
1G. Terpstra0W
2W. v/d Velde2Z
3G. de Wit1W
4A.J. de Jong0Z
6J. IJtsma2Z
7P. IJtsma1Z
8S. Doller1W
9M. van Dijk0W
11F. Heidsma2W
14F. Jansma2Z
15H. Veenstra0W
16W. Hoekstra2Z
17G. Wagenaar2Z
18R. v/d Wal1W
20M. Pera2W
24H. Dijkstra0Z
25S. Boonstra2Z
28G. de Wit0Z
31G. Terpstra2Z
32H. Veenstra2Z
33S. Doller2Z

Geschiedenis speler: M. Pera    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
2T. Roffel2W
3A. Jagersma2W
5M. van Dijk0Z
6H. Posthumus2Z
8S. Boonstra2Z
11H. Veenstra0W
12H. de Graaf2W
14R. v/d Wal0Z
16H. Dijkstra0Z
18T. Vlasma2W
20J. van Dijk0Z
22C. Bergsma2W
23J. Riesenkamp2W
24G. Terpstra0W
25J. IJtsma2Z
28W. v/d Velde0W
29H. Veenstra0Z
31F. Heidsma2Z

Geschiedenis speler: M. van Dijk    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
3W. v/d Velde0W
5M. Pera2W
7F. Heidsma2Z
9J. van Dijk2Z
12H. Veenstra2Z
14D. van Dijk0W
15A.J. de Jong0W
17H. Dijkstra1Z

Geschiedenis speler: P. IJtsma    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
1F. Heidsma0Z
7J. van Dijk1W
11H. Posthumus0Z

Geschiedenis speler: R. Smedinga    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
2G. de Wit0Z
8F. Heidsma0W
16H. de Graaf0W
17C. Bergsma0Z

Geschiedenis speler: R. Tjeerdsma    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
20C. Bergsma0Z
21T. Vlasma0W
22H. de Graaf0W
24H. Posthumus0Z
28J. Riesenkamp0W
30D. Idsenga0Z
33C. Bergsma0W

Geschiedenis speler: R. v/d Wal    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
3A.J. de Jong2W
5S. Doller1Z
9H. Veenstra2W
11H. Dijkstra0Z
12G. Terpstra1W
14M. Pera2W
17G. de Wit2Z
18J. van Dijk1Z
19J. IJtsma2W
20W. v/d Velde1Z
22D. van Dijk2Z
24H. Veenstra0Z
25S. Doller0W
26G. Terpstra0Z
27H. Dijkstra2W
28S. Boonstra2W
29H. Lijzenga2W
30G. de Wit2W
32W. v/d Velde2W

Geschiedenis speler: S. Boonstra    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
3J. IJtsma1Z
4J. Riesenkamp1W
5C. Bergsma2W
7F. Jansma1Z
8M. Pera0W
9T. Vlasma2Z
15T. Roffel2Z
18D. Idsenga2Z
20A. Jagersma2W
22S. Doller1W
24G. de Wit0Z
25J. van Dijk0W
26W. v/d Velde0W
27C. Bergsma2Z
28R. v/d Wal0Z
29G. Terpstra2W
30F. Jansma2W
33J. Riesenkamp2Z

Geschiedenis speler: S. Doller    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
4H. Veenstra1W
5R. v/d Wal1W
6H. Dijkstra1Z
8J. van Dijk1Z
17W. v/d Velde2W
18G. Terpstra1Z
20G. de Wit0W
22S. Boonstra1Z
23G. Wagenaar2Z
24A.J. de Jong2W
25R. v/d Wal2Z
26H. Dijkstra0W
27F. Jansma2W
31H. Veenstra0Z
32A.J. de Jong2Z
32G. Terpstra2W
33J. van Dijk0W

Geschiedenis speler: T. Roffel    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
2M. Pera0Z
4H. Posthumus2W
6H. de Graaf1Z
7C. Bergsma1W
8A. Jagersma1W
9J. IJtsma1Z
11T. Vlasma2Z
15S. Boonstra0W
16D. Idsenga1W
17W. Hoekstra0W
18J. Riesenkamp1Z
22F. Jansma1Z
23H. Posthumus1Z
25G. Wagenaar0W
27H. de Graaf2W
28T. Vlasma2W
29A.J. de Jong0Z
30J. Riesenkamp0W
31C. Bergsma1Z

Geschiedenis speler: T. Vlasma    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
1C. Bergsma0W
2A. Jagersma0Z
4H. de Graaf0W
5H. Lijzenga0Z
6W. Hoekstra0Z
7H. Posthumus0W
8J. Riesenkamp0W
9S. Boonstra0W
10C. Bergsma0Z
11T. Roffel0W
12D. Idsenga2Z
13H. de Graaf1Z
15F. Jansma0W
16H. Lijzenga0W
17H. Posthumus0W
18M. Pera0Z
20J. IJtsma0Z
21R. Tjeerdsma2Z
22A. Jagersma0W
23C. Bergsma0W
24H. de Graaf0W
25D. Idsenga0W
27J. Riesenkamp0Z
28T. Roffel0Z
29H. Posthumus0Z
31A. Jagersma0W
32F. Heidsma1Z
33J. IJtsma0W

Geschiedenis speler: U.G. Hosper    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr

Geschiedenis speler: W. Hoekstra    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
6T. Vlasma2W
7A. Jagersma2Z
8W. v/d Velde0Z
9J. Riesenkamp2Z
12F. Jansma1W
14C. Bergsma2W
16J. van Dijk0W
17T. Roffel2Z
18F. Heidsma0Z

Geschiedenis speler: W. v/d Velde    Ga naar ranglijst
RondeTegenstanderPtKlr
1H. Veenstra0Z
2J. van Dijk0W
3M. van Dijk2Z
4D. van Dijk0W
8W. Hoekstra2W
9G. Terpstra0Z
14H. Lijzenga2Z
15F. Heidsma2W
16H. Veenstra1W
17S. Doller0Z
18G. de Wit1W
19A.J. de Jong2Z
20R. v/d Wal1W
22H. Dijkstra0Z
25G. Terpstra1W
26S. Boonstra2Z
27J. IJtsma2W
28M. Pera2Z
29A. Jagersma2W
30G. Wagenaar1Z
32R. v/d Wal0Z
33H. Veenstra0Z